Spisak često korištenih UNIX naredbi

·        ar - arhiver

·        at - izvođenje naredbe u određeno vrijeme

·        awk - jezik za traženje i obradu uzoraka

·        bash - korisnička ljuska , Bourne Again SHell

·        bc - kalkulator proizvoljne preciznosti

·        biff - javlja korisniku da je stigao mail

·        cal - ispis kalendara

·        calendar - podsjetnik

·        cat - ispis datoteke

·        cc - C kompajler

·        cd - promjena radnog direktorija

·        chfn - promjena informacija o korisniku

·        chmod - promjena prava pristupa datoteci

·        chown - promjena vlasnika datoteke

·        chgrp - promjena grupe datoteke

·        chsh - promjena inicijalne korisničke ljuske

·        clear - brisanje ekrana

·        cmp - usporedba datoteka

·        compress, uncompress - kopresira i odkompresira datoteke

·        cp - kopiranje datoteke (ili direktorija)

·        crypt - šifrira i dešifrira datoteku

·        csh - korisnička ljuska u kojoj sintaksa podsjeća na C sintaksu

·        date - ispis vremena i datuma

·        dc - stolni kalkulator

·        diff - usporedba datoteka tj. direktorija

·        df, du - ispis statistike upotrebe diska

·        echo - naredba za ispis

·        elm - program za čitanje i pisanje pošte

·        expr - računa izraz

·        find - traži datoteku

·        finger - daje informacije o korisniku

·        from - ispis pošiljaoca novopristigle pošte

·        ftp - program za prijenos podataka

·        gopher - naredba za rad s gopher servisom

·        grep - traži uzorak u datotekama

·        gzip, gunzip - kompresira i odkompresira datoteku

·        head - ispis prvih linija datoteke

·        hostname - ispis imena tekućeg računala

·        id - ispisuje id broj korisnika i gid (id broj grupe)

·        irc - naredba za rad s irc servisom

·        joe - tekstualni editor

·        kill - šalje signal procesu (ako ne specificiramo signal ubija proces)

·        ksh - korisnička ljuska, Korn shell

·        leave - alarm, podsjeća korisnika na vrijeme za odlazak

·        line - čita liniju sa standardnog ulaza

·        ln - stvara vezu s datotekom ili direktorijem

·        lock - rezervira terminal, zaključava terminal

·        login - 'priključenje' na računalo, početak rada

·        logname - ispis korisničkog imena

·        ls - ispis sadržaja direktorija

·        mail - program za slanje, čitanje pošte

·        mailx - program za interaktivni rad s poštom

·        man - manual, priručnik

·        mesg - omogućava ili onemogućava slanje poruka od drugih korisnika

·        mkdir - kreira direktorij

·        more - ispis datoteke (ispis stane na svakoj stranici)

·        mv - premješta datoteku ili direktorij

·        netstat - prikazuje status mreže

·        newgrp - prelazak u novu grupu

·        nice - mijenja prioritet izvršavanja

·        nohup - čini naredbu imunu na prekide i odlogiranje

·        nroff - program za formatiranje teksta

·        od, xd - ispis datoteke oktalno, heksadecimalno

·        passwd - promjena passworda (lozinke)

·        pico - tekstualni editor

·        pine - program za čitanje i pisanje pošte

·        ps - ispis procesa

·        pwd - ispis imena tekućeg direktorija

·        quota - ispis upotrebe diska i ograničenja za korisnika

·        read - čita liniju sa standardnog ulaza

·        rlogin - prijava za početak rada na udaljenom računalu

·        rm - briše datoteke

·        rmdir - briše direktorij

·        sed - sljedni tekstualni editor

·        sh - korisnička ljuska, Bourne shell

·        sleep - odgađa izvršenje za neko vrijeme

·        sort - sortira datoteku

·        spell - traži i ispisuje grešku u spelovanju (za engleski jezik)

·        stty - postavlja opcije za terminal

·        su - postaje superuser ili neki drugi korisnik

·        tail - ispis zadnjih linija datoteka

·        talk - program za razgovor između dvije osobe

·        tar - arhiver za datoteke

·        tcsh - korisnička ljuska

·        tee - kod pipe-a omogućava ispis na ekran i u datoteku

·        telnet - korisničko sučelje za TELNET protokol, rad s udaljenim računalom

·        time - mjeri vrijeme izvršavanja naredbe

·        tin - program za čitanje i pisanje članaka na USENET-u

·        tn3270 - program za emulaciju 3270 terminala na tekstualnom terminalu

·        tr - zamjenjuje znakove

·        tset - incijalizacija terminala

·        ttytype - program za identifikaciju terminala

·        umask - ispis i postavljanje maske za kreiranje prava pristupa datotekama

·        uname - ispis verzije i vrste operativnog sustava

·        uniq - spriječava ponavljanje istih linija kod ispisa

·        uptime - ispis vremena rada računala, broja korisnika i opterećenja

·        users - ispis liste aktivnih korisnika

·        uuencode, uudecode - programi za (de)kodiranje binarnih datoteka

·        vi - ekranski orjentirani editor

·        wall - slanje poruke svim aktivnim korisnicima

·        wc - brojač riječi, linija i znakova

·        whereis - locira izvršni program ili stranicu priručnika (manuala)

·        who - ispis liste aktivnih korisnika sistema

·        whoami - ispis efektivnog id korisnika

·        write - slanje poruke drugom korisniku

·        xargs - kreira listu argumenata za drugu naredbu

·        xv - program za prikazivanje slika (samo za grafički terminal)

·        zsh - korisnička ljuska

Napomena: O ovim naredbama više možete doznati sa naredbom man

             $ man who
             $ man xargs
             $ man man
 

Prepisano sam carnetovog servera