Na početnu stranicu..


//petlje


for(var i=0;i<10;i++) {
trace(i);

}
//petlja for
//upisuje brojeve od 0 do 9


var broj=0;
while(broj<10) {
broj++;
trace (broj);
}
//petlja While
//vraća brojeve od 1 do 10 a uvjet se provjerava prije svakog kruga


var broj=0;
do {
broj++;
trace (broj);
}
while(broj<10);
//petlja do
//vraća brojeve od 1 do 10 s tim što se uvjet provjerava poslije svakog kruga
//naredba break; zaustavlja petlju

//----------------------------------------------------------------
//funkcije

function kvadrat(broj) {
var kvadratbroja = broj*broj;
return kvadratbroja;
}
trace (kvadrat(8));
//vraća kvadrat broja 8 a to je 64

//ugrađene funkcije
var a=Math.sqrt(16);
trace (a);
//vraća kvadratni korijen od 16 a to je 4

var a=mojklip._x;
trace(a);
//vraća poziciju atributa klipa ili isječka po imenu mojklip

//-----------------------------------------------
//znakovi u flash actionscript u

//== znak usporedbe ako je jednako
var a=7;
trace(a==7);
//== znak usporedbe ako je jednako
//vraća true jer je istina


var a=7
trace(a!=7);
//!= ako nije jednako
//vraća false jer nije istina


var a=7
trace(a);
//= dodjeljivanje vrijednosti varijabli
//vraća 7


var a=7
var b=5;
trace(a<b);
//< manje od neke vrijednosti
//vraća false jer to nije istina


var a=7
var b=5;
trace(a>b);
//> više od neke vrijenosti
//vraća true jer je istina

//-----------------------------------------------------------------
//logički operatori

//+ = zbrajanje
//- = oduzimanje
//*= množenje
///= dijeljenje

var a=7;
a=a+4;
trace(a);
//vraća 11

var a=7;
a +=4;
trace(a);
//isto se postiže na ovaj način

a++; //dodaje broj 1 i vraća 8 ako je a=7


//-----------------------------------------------------
//uvjeti

var a=7;
if(a==7) {
trace("istina");
}
else if(a==8) {
trace("Nije 8");
}
else {
trace("laž");
}
//uvjet if

//---------------------------------------------------------
//prelazak sa aktivnog frame a na neki drugi frame

stop();
//pauzira trenutnu vremensku zonu

play();
//nastavlja tok filma iza naredbe stop

gotoAndPlay(7);
gotoAndPlay(labelframe);
//prelazi na frame 7 ili na ime nekog frame a i nastavlja dalje

gotoAndStop(7);
//prelazi na frame 7 i tu se zaustavlja

nextFrame();
//ide na sljedeći frame

prevFrame();
//vraća se na prethodni frame

//----------------------------------------------------------------------
//dugmad

on(release) {

nextFrame();
trace("Dugme je stisnuto i pušteno i vodi na sljedeći frame");
}

on(press) {
prevFrame();
trace("Dugme je stisnuto i ne mora biti pušteno i vodi na prethodni frame");
}
//dugme stisnuto i pušteno i događaj na klik miša

on (rollOver) {
cursor.gotoAndStop("over button");
}

on (rollOut) {
cursor.gotoAndStop("normal");
}
//imamo klip koji se zove kursor i kad pređemo preko dugmeta izgled dugmeta se mijenja

on (rollOver) {
gotoAndStop("information 1");
}

on (rollOut) {
gotoAndStop("none");
}
//prelazak mišem preko dugmeta vodi nas na frame information1 ili na frame u kojem je naredba stop i ništa više

//------------------------------------------
//ciljanje klipova na različitim nivoima

_root.gotoAndStop(7);
//isti nivo
//glavna vremenska zona je nivo 0
//klip na izvornom nivou je na nivou 1
//klip u okviru klipa na izvornom nivou je 2
//sa nivoa 2 _parent upućuje na nivo 1, a _root na nivo 0

imeklipa.gotoAndStop(7);
_root[imeklipa].gotoAndStop(7);
this[imeklipa].gotoAndStop(7);
//sve daje isti rezultat

//---------------------------------------------
//skripte za Clipove ili filmske isječke

onClipEvent(load) {
trace("učitan klip");
}

onClipEvent (enterFrame) {
nextFrame();
//može i prevFrame();
trace("upis svakog sljedećeg frame a");
}


//pozicije klipova

trace(mojklip._x);
trace(mojklip._y);
//informacija o poziciji klipa

mojklip._x=200;
mojklip._y=100;
//promjena pozicije klipa

mojklip._x +=5;
_x +=5;
this._x +=5;
//micanje klipa po poziciji x za 5 piksela,sve će dati isti rezultat

//pozicija miša ili kursora

trace(_root._xmouse);
trace(_root._ymouse);
//određuje poziciju kursora u odnosu na centar klipa ili na gornji lijevi ugao filma

onClipEvent (enterFrame) {
this._x = _root._xmouse;
this._y = _root._ymouse;
}
//klip se povlači lokaciji miša

onClipEvent(enterFrame) {
this._rotation += 1;
//mojklip._rotation +=1;
//mojklip._rotation -=1; rotacija unazad
}

//rotacija klipa za 1 stupanj po frame u
//potrebno 360 frame ova za njegovu potpunu rotaciju
//15 frame ova po sekundi dakle 24 sekunde za potpunu rotaciju

//skaliranje klipa ili njegovo istezanje i skupljanje

onClipEvent (load) {

origsirina = this._width;
origvisina = this._height;
}
onClipEvent (enterFrame) {

dx = _root._xmouse-this._x;
dy = _root._ymouse-this._y;


sx = 100*dx/(origsirina/2);
sy = 100*dy/(origvisina/2);

this._xscale = sx;
this._yscale = sy;
}
//gornja skripta isteže ili skuplja klip onako kako povlačimo kursor

onClipEvent(load) {
povecanje = 10;
x = 525;
y = 25;
//određuje početnu poziciju klipa
}

onClipEvent(enterFrame) {
povecanje++;
x -= 5;
y += 5;

this._xscale = povecanje;
this._yscale = povecanje;
this._x = x;
this._y = y;
//koristi istezanje klipa i povećavanje kako nam se približava
}
//gornja skripta povećava klip kako se približava iz gornjeg desnog kuta

mojklip.visible=false;
//sakrivanje klipa

mojklip._alpha=50;
//stupanj prozirnosti klipa

onClipEvent(enterFrame) {
if (this._alpha > 0) {
this._alpha -= 5;
}
}
//povećanje prozirnosti klipa

onClipEvent (mouseUp) {
if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {
if (this._currentFrame == 1) {
this.gotoAndStop(2);
} else {
this.gotoAndStop(1);
}
}
}
//određivanje na koji smo klip kliknuli..pokazuje kada smo mišem iznad nekog klipa

onClipEvent (mouseDown) {
if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {
this.startDrag();
}
}

onClipEvent (mouseUp) {
if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {
this.stopDrag();
}
}
//prevlačenje i ispuštanje klipa gore skripta..

onClipEvent (load) {

povlacenje = false;
}

onClipEvent (mouseDown) {
if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {

povlacenje = true;


xpolozaj = this._x - _root._xmouse;
ypolozaj = this._y - _root._ymouse;
}
}

onClipEvent (enterFrame) {
if (povlacenje) {

this._x = _root._xmouse + xpolozaj;
this._y = _root._ymouse + ypolozaj;
}
}

onClipEvent (mouseUp) {
if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {

povlacenje = false;
}
}
//gore je složenija skripta koja određuje položaj miša u odnosu na centar

//---------------------------------------------------------------------------

//detekcija pritisnute tipke.


on (keyPress "a") {
trace("Key 'a' stisnuto.");
}

on (keyPress "A") {
trace("Key 'A' stisnuto.");
}

on (keyPress "<Left>") {
trace("Left dugme stisnuto.");
}

on (keyPress "b", release) {
trace("'b' stisnuto ili klik na dugme.");
}
//detekcija pritiska na određeni znak na tastaturi ..skripta na neko dugmeonClipEvent (enterFrame) {
if (Key.isDown(Key.getCode("a"))) {
trace("'a' stisnuto.");
}

if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
trace("stisnuta tipka left");
}
}
//sve isto samo korištenje key objekta

Key.addListener(_root);
//osluškujemo događaj

_root.onKeyUp = function() {
trace(Key.getAscii());
// trace(String.fromCharCode(Key.getAscii()));

}
// Vraća ascii kodonClipEvent(load) {
x = this._x;
y = this._y;
brzina = 5;
}

onClipEvent(enterFrame) {
if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
x -= brzina;
}
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
x += brzina;
}
if (Key.isDown(Key.UP)) {
y -= brzina;
}
if (Key.isDown(Key.DOWN)) {
y += brzina;
}

this._x = x;
this._y = y;
}
//pokretanje klipa po ekranu pomoću tipki left,right,up,down

//-------------------------------------------------------------------------
//tekst i rad sa stringovima

//uzimanje podataka iz tekstualnog polja


on(release) {
trace(mojtekst);
}
//napravljeno tekstualno polje tipa input i postavljen atribut var na "mojtekst"
//postavljeno dugme i skripta na dugme


on(release) {
var mojstring="Hello World";
trace(mojstring.substr(3,7));
}
//uzimanje dijelova stringa,,n.p.r od pozicije 3 uzima 7 karaktera
//rezultat je "lo Worl"


var mojstring="Hello World";
trace(mojstring.charAt(6));
//uzimanje pojedinog karaktera iz stringa
//izdvaja slovo "W"..ne zaboravimo da počinje brojanje od nule i H je nulti string


var mojstring="Hello World";
trace(mojstring.indexOf("W"));
//traženje pozicije stringa
//vraća broj 6 zato što je slovo "W" na poziciji 6


var mojstring="Hello World";
trace(mojstring.indexOf("llo"));
//traženje pozicije djelova stringa
//vraća 2 jer je prvo slovo "l" na poziciji 2


var mojstring="Hello World";
trace(mojstring.toUpperCase())
trace(mojstring.toLowerCase());
//pretvaranje u velika ili mala slova


var mojstring="Hello World";
trace(mojstring.length);
//izračun dužine stringa
//vraća 11 to jest dužinu stringa

//--------------------------------------------------------------------
//Polja dinamičkog teksta...koriste se za prikazivanje sa različitim stilovima i fontovima

var =myText
myText = "Moj tekst je <B>bold</B>.<BR>";
myText += "Moj tekst je <I>italic</I>.<BR>";
myText += "Moj tekst je <U>underlined</U>.<BR>";
myText += "Moj tekst je <FONT COLOR='#FF0000'>red</FONT>.<BR>";
myText += "Moj tekst je <FONT FACE='Arial Black'>Arial Black</FONT>.<BR>";
myText += "Moj tekst je <FONT SIZE='24'>large</FONT>.<BR>";
myText += "Moj tekst je <A HREF='link.html'>linked</A>.<BR>";
//formatiranje teksta u html kod..mora biti uključen atribut u obliku <> u svojstvima teksta


mojFormat = new TextFormat();
mojFormat.font = "Arial Black";
mojFormat.size = 36;
mojFormat.color = 0xFF0000;
mojtekst.setTextFormat(myFormat);
//objekt TextFormat i formatiranje na taj način
//ovdje mora biti ime instance, ovdje je to mojtekst


<PARAM NAME=movie VALUE="baner.swf?upis=Moja naslovna stranica!&drugiupis=Neka druga varijabla">
//postavljanje varijabli u objekt i u embed gdje je upis var tekstualnog polja a drugiupis drugi var tekstualnog polja


loadVariables ("nekitekst.txt",_root);
//učitavanje externog tekstualnog fajla nekitekst.txt iz root direktorija


//-----------------------------------------------------------------------------------------

//Numerički operatori, funkcije i rad sa brojevima


trace(Math.ceil(6.1));
//zaokružuje na najbliži gornji broj a to je 7

trace(Math.floor(7.9));
//zaokružuje na najbliži donji broj a to je 7

trace(Math.max(4,3);
//vraća broj 4 kao maximalni broj

trace(Math.min(4,3));
//vraća 3 kao minimalni broj

trace(Math.pow(5,3));
//vraća 125 kao pet na treću

trace(Math.sqrt(64));
//vraća kvadratni korijen a to je 8

onClipEvent(load) {
n = 0;
radius = 100;
centerX = 150;
centerY = 150;
}

onClipEvent(enterFrame) {
n += .1;
this._x = Math.cos(n) * radius + centerX;
this._y = Math.sin(n) * radius + centerY;
}
//Math.cos i Math.sin primjer kako se kreće video klip po elipsi

Math.round(parseInt(42));
//pretvara string 42 u broj 42

Math.round(parseFloat(42,9));
//pretvara string u decimalni broj 42,9

trace(Math.round(parseInt("FF",16)));
//pretvara hexadecimalni broj u decimalni broj jer je drugi parametar 16

a=325;
trace(a.toString()+1);
//pretvara brojčanu varijablu u string i daje rezultat 3251 jer zbraja stingove

trace(Math.random()*10);
//vraća slučajne brojeve od 0 do 10 ali nikad 10

trace(Math.random()*10+1);
//vraća slučajne brojeve od 1 do 10

trace(Math.floor(Math.random()*10+1));
//vraća slučajne brojeve od 1 do 10 i zaokružuje ih na cijele brojeve

trace(Math.floor(Math.random()*5+3));
//vraća slučajne brojeve od 3 do 7

trace(Math.floor(Math.random()*51+50));
//vraća slučajne brojeve od 51 do 100..51 je početak a 50 je opseg brojeva

onClipEvent(enterFrame) {
this._x = Math.random()*550;
this._y = Math.random()*400;
}
//pozicija klipa se mijenja u svakom sljedećem frame u ali slučajno


for(var i=0;i<50;i++) {
nekiklip.duplicateMovieClip("nekiklip"+i,i);
}
//funkcija za stvaranje novih kopija klipa

//----------------------------------------------------------------------------
//Objekti, novi objekti kreiranje, nizovi

osoba =new Object();
osoba.name="Ivo";
osoba.age="32";
osoba.state="Hrvatska";
trace(osoba.age);
//kreiranje novog objekta i potraživanje svojstva objekta

krugkolor=new Color(nekiklip);
krugkolor .setRGB(0xFF0000);
//slanje boje nekom klipu..

krugkolor=new Color(nekiklip);
trace(krugkolor .getRGB(0xFF0000).toString(16));
//preuzimanje boje nekog klipa


krugkolor=new Color(nekiklip);
mojobjekt=new Object();
mojobjekt={ra:100,rb:255,gb:0, ba:0, bb: 0, aa: 100, ab: 0}
krugkolor .setTransform(mojobjekt);
//korištenje naredbe setTransform za promjenu boje objekta

mojdatum=new Date(2002,3,29,10,30,15,500);
trace(mojdatum);
//kreiranje datuma...atributi su godina,mjesec,dan,sat,minuta,sekunda i stotinka sekunde
//mjeseci se računaju od 0 do 11 tako da će ovdje izbaciti Travanj umjesto Ožujka

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz[0]);
//kreiranje jednostavnog niza i potraživanje nultog a to je broj 36

mojniz=new Array();
mojniz.push(36);
mojniz.push(23);
mojniz.push(64);
mojniz.push(72);
mojniz.push(43);
trace(mojniz[0]);
//isti slučaj kao iznad ovog samo što je ovo drugačiji način kreiranja niza

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz.length);
//vraća dužinu niza a to je 5 elemenata

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
a=mojniz.pop();
trace(a);
trace(mojniz);
//traži zadnjeg u nizu i uklanja ga sa naredbom pop

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
a=mojniz.shift();
trace(a);
trace(mojniz);
//traži prvog u nizu i uklanja ga sa naredbom shift

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
a=mojniz.unshift(15);
trace(mojniz);
//ubacivanje novog elementa 15 u postojeći niz na prvo mjesto sa naredbom unshift

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
trace(mojniz.splice(0,3));
//izrezivanje elemenata niza..prvi broj govori odakle počinjemo a drugi za koliko mjesta

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
trace(mojniz.splice(0,2,17));
trace(mojniz);
//izbacuje prva dva elementa niza i na prvo mjesto ubacuje broj 17

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
mojniz.sort();
trace(mojniz);
//sortira niz od manjeg prema većem

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
mojniz.sort();
mojniz.reverse();
trace(mojniz);
//sortiranje od većeg prema manjem..prvo naredba sort pa onda reverse

mojniz=[36,23,64,72,43];
trace(mojniz);
druginiz=[55,66,77];
trace(druginiz);
noviniz=mojniz.concat(druginiz);
trace(noviniz)
//spajanje dva niza naredbom concat

mojstring = "36 23 64 72 43";
mojniz = mojstring.split(" ");
trace(mojniz[0]);
//pretvaranje stringa u niz sa naredbom split i traženje nultog elementa

//------------------------------------------------------------------

//Cursor

onClipEvent(load) {
// skrivanje kursora
Mouse.hide();

// kursor iznad svega..Modify, arrange, bring to Front
this.swapDepths(99999);
}
onClipEvent(enterFrame) {
//kretanje klipa kamo i kursor
this._x = _root._xmouse;
this._y = _root._ymouse;
}
onClipEvent(unload) {
// kursor vidljiv
Mouse.show();
}
//..korištenje nekog klipa umjesto strelice kursora

//---------------------------------------------------

//scroll tekst

//napraviti dinamički tekst i bijeli kvadrat u donjem kutu pretvoriti u crni tako da držim shift i dvoklik na bijeli kvadrat
//time omogućavamo skroliranje teksta
//atribut scroll(1) govori da skroliranje počinje od prvog reda
on (press) {
scrollText.scroll--;
}

on (press) {
scrollText.scroll++;
}
//gornja skripta prikazuje rad dva dugmeta gornji i donji ....dinamički text scrollText koji na ovaj način skloriramo

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//forme
selection.setFocus(text1);
//određivanje početnog indexa objekta

selection.getFocus();
//saznajte gdje je kursor lociran

text1.tabIndex=1;
text1.tabIndex=2;
//Određivanje indexa polja ili prebacivanja sa tipkom tab

Selection.addListener(this);
this.onSetFocus = function(oldFocus, newFocus) {
trace(oldFocus+","+newFocus);
}
//osluškivanje promjene fokusa i prelaska na drugi objekt

text1.restrict="0123456789";
//ograničavanje unosa samo na brojeve..isto je i sa slovima i drugim znakovima

text1.maxChars=4;
//ograničenje na samo 4 znaka unosa

//----------------------------------------------------------------------------------
//učitavanje web stranice i navigacija

on release() {
getURL("about.html","nekiframe");
}
//učitavanje stranice i frame a nekiframe
//isto tako kao parametar može biti _blank, _parent, _top, _self

//------------------------------------------------------------
//učitavanje i slanje podataka


on (release) {
lv = new LoadVars();
lv.load("18loadvars.txt");
//ispod je funkcija koja prati je li učitan tekst
lv.onLoad = function(success) {
trace("Učitavanje uspjelo: "+success);
trace(lv.varijabla1);
trace(lv.varijabla2);
trace(lv.toString())
}

}
//objekt loaVars sam sebe postavlja sa varijablama kao svojstvima objekta
//gore je učitavanje tekstualnog polja sadržaja(varijabla1=test1&varijabla2=test2!&)

on (release) {
mySendVars = new LoadVars();
mySendVars.name = userName;
mySendVars.ID = userID;
mySendVars.send("echo.cgi","_self");
}
//Gornji kod šalje sadržaj tekstualnih polja userName i userID i stvara echo.cgi zapis

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Osnove XML a, učitavanje i raščlanjivanje

<korisnik>
<ime>Antun</>
<godine>47</godine>
</korisnik>

//gore je tipičan primjer gdje su korisnik, ime i godine elementi XML a ili takozvani nodovi
//XML je popularan zato što je čitljiv i od strane računala i sa ljudske strane

mojXML = new XML("<korisnik><ime>Antun</ime><godine>47</godine></korisnik>");
trace(mojXML.status);
//ili
mojXML= new XML();
myXML.parseXML("<korisnik><ime>Antun</ime><godine>47</godine></korisnik>");
trace(mojXML.status);
//gornji kod vraća 0 pošto je sve ispravno napisano


mojXML = new XML("<korisnik><ime>Antun</ime><godine>47</godine></korisnik>");
trace (mojXML.childNodes[0].childNodes[0].childNodes[0].nodeValue);
//vraća Antun

trace (mojXML.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].nodeValue);
//vraća 47

x = new XML();
noviElement = x.createElement("list");
x.appendChild(noviElement);
noviElement = x.createElement("korisnik");
x.firstChild.appendChild(noviElement);
noviElement = x.createElement("ime");
x.firstChild.firstChild.appendChild(noviElement);
noviText = x.createTextNode("Antun");
x.firstChild.firstChild.firstChild.appendChild(noviText);
noviElement = x.createElement("godine");
x.firstChild.firstChild.appendChild(noviElement);
noviText = x.createTextNode("47");
x.firstChild.firstChild.childNodes[1].appendChild(noviText);
trace(x);
//gornji kod vraća kreiranu XML datoteku

//------------------------------------------------------------------------------------------------
//printanje ili ispis pojedinih frame ova

//frame mora biti označen sa "#p"..inače bi se ispisivali svi frameovi koji postoje u filmu
on (release) {
print(this,"bmax");
}
//naredba za ispis..može biti: bmax, bframe, bmovie- određuju skalu frame ova za ispis

printAsBitmap(this,"bmax");
//naredba pretvara cijeli ekran u bitmap sliku i šalje je na pisač i podržava alfa prozirnost

//---------------------------------------------------------------------

//zvuk

on (release) {
mySound = new Sound();
mySound.attachSound("mysong.wav");
mySound.start();
}
//kreiranje objekta mySound u gornjoj skripti

//potrebno podesiti u libraries zvuka opciju linkage na(Export from aciton script) da bi se zvuk exporitrao sa fajlom
//u Publish Settings podesiti kompresiju zvuka na Raw.sve važi za skriptu gore

mySound.start(0,3);
//prvi parametar govori da song počinje od početka i tri puta se ponavlja

mySound.start(1000);
//prvi parametar govori da zvuk počinje iza prve sekunde

mySound.stop(mySound.wav);
//stop zvuka ..mora se naglasiti koji song inače svaki zvuk prestaje sa radom

mySound.setVolume(50);
//podešavanje jačine zvuka na 50(od 0 do 100)

mySound.pan(-100);
//Zvuk se usmjerava na lijevi zvučnik..
on (release) {
playSound("poof.wav",100);
}
//zvuk se usmjerava na desni zvučnik


on (release) {
mySound = new Sound();
mySound.attachSound("poof.wav");
mySound.onSoundComplete = function() {

trace("sound Done");
}
mySound.start();
}
//gore je funkcija onSoundComplete za osluškivanje kada je zvuk završen

function playSound(soundName,balance) {
var mySound = new Sound();
mySound.attachSound(soundName);
mySound.start();
}
//funkcija na glavnoj vremensko osi

on (release) {
playSound("poof.wav");
}
//dugme koje koristi funkciju playSound

//--------------------------------------------------------------
//preloaderi ili učitavači
onClipEvent(enterFrame) {
if(_root.getBytesLoaded()==_root.getBytesTotal()) {
_root.play();
}
}
//u prvom frame treba biti stop(); i ubaciti sljedeći klip sa sadržajem gore koji kontrolira je li sve učitano

onClipEvent(enterFrame) {
bytesLoaded = _root.getBytesLoaded();
bytesTotal = _root.getBytesTotal()
percentLoaded = Math.round(100*bytesLoaded/bytesTotal);
_root.displayText = "Loading: "+percentLoaded+"%";
if (bytesLoaded == bytesTotal) {
_root.play();
}
}
//Skripta koja pokazuje koliko je učitavanje završeno u postotku..

on (release) {
mySound = new Sound();
mySound.loadSound("mojapjesma.mp3",false);
mySound.start();
}
//učitavanje zvuka iz datoteke na događaj na klik na dugme i pokretanje zvuka

//------------------------------------------------------------------------------------
//Crtanje u flash u
lineStyle(3,0x000000,100);
moveTo(275,200);
lineTo(300,225);
//crtanje linije debljine 3 mm, Alpha prozirnosti 100, moveTo postavlja vrh olovke a lineTo pomiče olovku na neku lokaciju

lineStyle(3,0x000000,100);
moveTo(200,200);
lineTo(200,300);
moveTo(200,300);
lineTo(300,300);
moveTo(300,300);
lineTo(300,200);
moveTo(300,200);
lineTo(200,200);
//crtanje kvadrata na način lineTo

lineStyle(3,0x000000,100);
moveTo(150,200);
curveTo(275,275,400,200);
//crtanje zakrivljene linije..curveTo prvi par predstavlja kontrolnu točku a drugi par određuje odredište

lineStyle(3,0x000000,100);
moveTo(200,200);
curveTo(250,200-band,300,200);
curveTo(300,250,300,300);
curveTo(250,300,200,300);
curveTo(200,250,200,200);
//crtanje kvadrata pomoću naredbi curveTo

var bend=42;
lineStyle(3,0x000000,100);
moveTo(200,200);
curveTo(250,200-bend,300,200);
curveTo(300 + bend,250,300,300);
curveTo(250,300 + bend, 200,300);
curveTo(200-bend,250,200,200);
//crtanje kružnice pomoću varijable bend koja određuje udaljenost kontrolnih točaka od svake strane kružnice

lineStyle(3,0x000000,100);
beginFill(0xFF0000);
moveTo(200,200);
curveTo(250,200,300,200);
curveTo(300,250,300,300);
curveTo(250,300, 200,300);
curveTo(200,250,200,200);
endFill();
//popunjavanje zatvorenih oblika počinje sa naredbom beginFill i na kraju naredba endFill

createTextField("myTextField",0,0,0,200,40);
myTextField.text="Hello World";
//kreiranje tekstualnog polja sa atributima: ime polja,nivo polja, x i y lokacija polja, širina i visina polja

createTextField("myTextField",0,0,170,550,60);
myTextField.text = "Hello World!";
myTextField.embedFonts = true;
myTextFormat = new TextFormat();
myTextFormat.font = "Arial";
myTextFormat.size = 48;
myTextFormat.color = 0x330000;
myTextFormat.align = "center";
myTextField.setTextFormat(myTextFormat);
//kreiranje tekstualnog polja i formatiranje texta

//skripte za primjerima
//13quickreference.fla...rolover ili prelazak mišem otvara neki frame
//13mcrollover.fla...prelazak preko klipa otvara neki frame
//14complexscroll.fla ....skroliranje teksta kompleksniji način
//15checkboxes.fla...primjer pisanja check boksa
//15radiobuttons..primjer pisanja radio dugmeta
//15inputmonitor.fla...primjer unošena ime, prezime,email
//16pulldownsite.fla...primjer padajućeg meni a..
//19xmlrecursivedisplay..primjer učitavanja XML datoteke

//21pushbuttons.fla..primjer push button gotove flash komponente
//21radiobuttons.fla..primjer radio button gotove flash komponente
//21checkboxes.fla..primjer check box gotove flash komponente
//21combobox.fla..primjer combo box gotove flash komponente
//21listbbox.fla..primjer list box gotove flash komponente
//21scrolltext.fla..primjer scroll gotove flash komponente

//24draw.fla..crtanje po ekranu
//24snowflakes.fla..crtanje snježnih pahuljica koje slučajno padaju
//24flyingtext.fla..skripta za vremensko pojavljivanje teksta koji se povećava
 

Na početnu stranicu..